Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden website van InterDam Projects BV

1. Toepasselijkheid
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van de websites  InterDam Projects.

2. Akkoordverklaring
Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd website van InterDam Projects te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van website van InterDam Projects geeft u daarmee aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. 
InterDam Projects is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot website van InterDam Projects te ontzeggen.

3.Wijziging
InterDam Projects is te allen tijde gerechtigd de informatie op de website InterDam Projectsen deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. InterDam Projectsadviseert u de website en de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

4. Doel website InterDam Projects
De website InterDam Projects beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over de  producten van InterDam in de breedste zin des woords. Op de door website InterDam Projects aangeboden producten zijn de voorwaarden van website InterDam Projects van toepassing. Op de producten en diensten die in de shop (mede) door partners van website InterDam Projects worden aangeboden zijn de Voorwaarden van de desbetreffende partner meestal aanvullend van toepassing. InterDam Projects streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel InterDam Projects de informatie op website InterDam Projectsmet uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

5. Hyperlinks
a. De website van website InterDam Projects bevat hyperlinks naar websites van andere dochters van InterDam Projects Indien voor de gelinkte website van die betreffende dochter andere gebruiksvoorwaarden gelden, dan gaan die gebruiksvoorwaarden voor en hebben de onderhavige Gebruiksvoorwaarden een aanvullende werking. 
b. InterDam Projects kan hyperlinks naar websites van partners van website InterDam Projects en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt.  InterDam Projects is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat InterDam Projects deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.

6. Eigendom
Alle rechten op website InterDam Projects en alle informatie op deze website berusten volledig bij InterDam Projects en haar partners. De website van InterDam Projects behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft te allen tijde eigendom van website InterDam Projects, haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina's van website InterDam Projects geldt: © 2011 website InterDam Projects, Nederland.

7. Informatie 
website InterDam Projects en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina's van website InterDam Projects zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van InterDam Projects BV. Het is niet toegestaan informatie die van website InterDam Projects wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaar maken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.

8. Beveiliging
De website InterDam Projects spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's.

9. Plaatsing berichten
De berichten die de bezoeker van website InterDam Projects achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van website InterDam Projects te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. website InterDam Projects staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden.  InterDam Projects is te allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.

10. Aansprakelijkheid
InterDam Projects sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van website InterDam Projects, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op website InterDam Projects of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf website InterDam Projects, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om website InterDam Projects te kunnen raadplegen, tenzij en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van website InterDam Projects

11. Conversie
Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht. 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van website InterDam Projects worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te  Deventer